Stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie (A/Kd-111-42/19)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-22/19

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - księgowy w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na zastępstwo urzędnika (księgowa/y) w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Bytowie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 

Uwaga: w pierwszym miesiącu praca będzie świadczona w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Słupsku celem nauki obsługi systemu finansowo-księgowego.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-42/19.

 1.    Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie – preferowane ekonomiczne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • znajomość zagadnień związanych z ZUS i PIT;
 • dobra znajomość edytora Word i Excel.

 

2. Dodatkowe umiejętności:

 • zdolności analityczne, komunikatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziana znajomość SAP.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie kasy Sądu Rejonowego w Bytowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie list wynagrodzeń dla uczestników postępowania;
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych;
 • księgowanie operacji związanych ze zwrotami opłat sądowych;
 • księgowanie operacji związanych ze zwrotami zaliczek na koszty postępowania sądowego;
 • bieżąca rejestracja zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym - operacje wynikające z zakresu obowiązków;
 • przygotowywanie przelewów i przekazów pocztowych;
 • rozliczenia z US z tytułu pobranego podatku (w tym PIT);
 • rozliczenia z ZUS.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie (wraz z danymi kontaktowymi);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz niekaralności i że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.5 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-450) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Rejonowego w Bytowie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Rejonowego w Bytowie oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 646.

Rejestr zmian dla: Stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie (A/Kd-111-42/19)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
Informacja o wynikach konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
Aktualizacja klauzuli.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
Zamieszczenie.