Petycje

Podmioty uprawnione do złożenia petycji:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.


Sposoby wnoszenia petycji:

Petycję można wnieść drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Słupsku, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP.

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Rozstrzygnięcie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Okręgowego w Słupsku publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.

Poniżej Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Okręgowy w Słupsku w latach:

Artykuły

  • 2018

    Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

    Czytajwięcejo:
  • 2017

    Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Okręgowy w Słupsku w 2017r. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) - w 2017 roku do Sądu Okręgowego w Słupsku wpłynęła 1 petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” Sędziom Sądu Okręgowego w Słupsku i Sędziom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku, załatwiona pozytywnie.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści podstrony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści podstrony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
Aktualizacja.