Opłaty sądowe

Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199) wydane na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398), która weszła w życie 2 marca 2006r., określa zarówno sposoby uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, jak i wzory oraz nominały znaków opłaty sądowej.
Zgodnie z nowymi przepisami opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego w Słupsku albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

 

Znaki opłaty sądowej należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.
Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania dokumentów.

 

Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.
Znaki kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki; na każdym ze znaków wpisuje się datę skasowania a obok znaków sumę, na którą znaki skasowano oraz umieszcza się podpis kasującego.

 

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić za pomocą znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.
W przypadku podejrzenia posłużenia się przez stronę znakami opłaty sądowej, które zostały podrobione, przerobione lub z których usunięto oznakę umorzenia Prezes Sądu Okręgowego zawiadamia właściwą miejscową jednostkę policji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Oddział Finansowo-Kontrolny Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o:

  • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. Nr 65, poz. 418);
  • zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 65, poz. 419).

 

Akty prawne:
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:
- pozwu i pozwu wzajemnego oraz
- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-11-05
Publikacja w dniu:
2015-11-05
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji o podstawach prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-08-30
Publikacja w dniu:
2012-08-30
Opis zmiany:
Uzupełnienie informacji