Konkurs na zastępstwo informatyka w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-30/19

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo informatyka w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na zastępstwo informatyka w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-56/19.

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie – preferowane informatyczne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu administracji bazami danych (MS SQL, PosgreSQL), umiejętność pisania skryptów T-SQL;
 • podstawy administracji siecią SAN;
 • podstawy administracji sieciami WAN;
 • znajomość podstawowych zagadnień sieciowych LAN;
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu administracji systemami Linux Windows Server/AD;
 • zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sumienność.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • wykonywanie zadań związanych z wydawaniem sprzętu informatycznego;
 • przygotowywanie metryk komputerów;
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej posiadanego sprzętu i oprogramowania w sądzie za pomocą narzędzia informatycznego;
 • planowanie i zbieranie zapotrzebowania na zakupy nowego sprzętu komputerowego;
 • udział w przygotowywaniu zapytań ofertowych zgodnie z procedurami;
 • przyjmowanie zgłoszeń I linii wsparcia, bieżąca pomoc użytkownikom;
 • obsługa sprzętu multimedialnego w czasie przesłuchań;
 • monitorowanie oraz zapewnianie ciągłość działania systemów klienckich;
 • instalowanie i konfiguracja sprzętu, systemu i aplikacji, zgodnie z warunkami licencji;
 • współpraca z dostawcami aplikacji;
 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów.

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z danymi kontaktowymi);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności i że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego)

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 475.

 

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na zastępstwo informatyka w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
unieważnienie konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-05
Publikacja w dniu:
2019-09-05
Opis zmiany:
Wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
dodano listę osób spełniających wymogi formalne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-01
Publikacja w dniu:
2019-08-01
Opis zmiany:
b/d