IR-ZP-351-4/19

Ogłoszenie w BZP nr 585868-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. 

Sąd Okręgowy w Słupsku: Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie, Sądu Rejonowego w Miastku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 


I.1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000000, ul. ul. Zamenhofa  7 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301. 
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
sąd powszechny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.slupsk.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.slupsk.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie, Sądu Rejonowego w Miastku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych 
Numer referencyjny: IR/ZP-351-4/19 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w:

 1. budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5 996 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2
 2. budynku Sądu Rejonowego w Bytowie o pow. 1 397 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 638m2
 3. budynkach Sądu Rejonowego w Miastku o pow. 1 181m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 699 m2 4) budynku II Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach o pow. 583,72 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 70 m2 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT:   Waluta: 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna - wymaganie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności sprzątania, skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zwane dalej „Pracownikami”, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

 • część I Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).
 • część II Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
 • część III Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
 • część IV Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 

część I

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 5 000 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część II

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 1 000 m2 i świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część III

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 1 000 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część IV

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 500 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien z wysięgnika. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

b) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SIWZ,

c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 


Wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości dla poszczególnych części zamówienia:

 • I część - 7 000 zł (siedem tysięcy zł)
 • II część – 1 500 zł (tysiąc pięćset zł)
 • III część – 1 500 zł (tysiąc pięćset zł)
 • IV część - 1 000 zł (tysiąc zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-04, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5 996 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie o pow. 1 397 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 638m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

3

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Miastku i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w budynkach Sądu Rejonowego w Miastku o pow. 1 181m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 699 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

4

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku II OZSS w Chojnicach i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w budynku II Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach o pow. 583,72 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 70 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakosci usług

20,00

zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: IR-ZP-351-4/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-29
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
Dodano informacje o unieważnieniu postępowania w części I i IV
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
Dodano: "Informacja o wyborze ofert częściowych"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
informacja z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-27
Publikacja w dniu:
2019-08-27
Opis zmiany:
Dodano wyjaśnienia treści SIWZ.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
Dodano wyjaśnienie treści SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-13
Publikacja w dniu:
2019-08-13
Opis zmiany:
Zamieszczenie.