Ust. z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst pierwotny: Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398; tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, z późn. zm.)

 

Art. 5. 1. Wydatki obejmują w szczególności:

(...)

11) koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.


Art. 6. (uchylono)


Art. 23. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

(...)

3) wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych;

(...)


Art. 24. 1. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:

(...)

5) przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

(...)


Art. 71. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

(...)

7) (uchylony);


Art. 79. 1. Sąd z urzędu zwraca stronie:

1) całą uiszczoną opłatę od:

(...)

h) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji;

2) trzy czwarte uiszczonej opłaty od:

a) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,

(...)

3) połowę uiszczonej opłaty od:

(...)

c) pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy,

d) pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.


Art. 93. 1. Należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za prowadzenie mediacji na skutek skierowania przez sąd, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

2. Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przypadku niemożności niezwłocznej wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciążania świadka, biegłego, mediatora lub tłumacza opłatą pocztową lub kosztami przelewu.


Art. 95. 1. Nie pobiera się opłat od wniosku:

(...)

9) o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację.

Rejestr zmian dla: Ust. z 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...