Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów

Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie:

Zgodnie z § 97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zmianami), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

 

Zakres udzielanych informacji:

 

1.  dane umieszczane na wokandzie sądowej:

  • imiona i nazwiska sędziów,
  • sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,
  • imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,
  • imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani.

2.  informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

Uwaga:

Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia.

 

3. Informacji zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.

Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów drogą elektroniczną:

Zgodnie z § 98 i § 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zmianami):

 

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Okręgowego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej przez Biuro Obsługi Interesantów udzielanych drogą elektroniczną:

  • na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
  • na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

Rejestr zmian dla: Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
Aktualizacja.