SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Znak sprawy: IR - 239-3/2016

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

tel./fax: 59 8469406

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 5 lipca 2016r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, sala konferencyjna nr 323 na III piętrze

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Sądzie Rejonowym  przy ul. Kilińskiego 43 w dniu 22 czerwca 2016 r., w godzinach 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. (59) 84 69 406 lub (59) 84 69 651.

 

3. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

Marka i typ pojazdu

Nr rej.

Nr silnika

Nr nadwozia

Pojemność silnika

Rok produkcji

Renault Kangoo

GS 21718

K4MA752D027051

VF1 KCOPAF32547902

1,6

2004

 

Data pierwszej rejestracji

Rodzaj paliwa

Przebieg

Termin obowiązkowego badania technicznego

Stan

29.10.2004

Benzyna bezołowiowa

214 881 km

Brak ważnego badania technicznego

Przeciętny

 

4. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 500 zł słownie: pięćset złotych, należy  wpłacić do dnia 5 lipca 2016 r. do godziny 11.00 w kasie siedziby sprzedającego lub na konto nr  45 1130 1017 0021 1001 0390 0004

 

5. Cena wywoławcza - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór  umowy w załączeniu.

 

8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Renault Kangoo nr rej. GS 21718"  - nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 - 15:30 nie później jednak niż do dnia 5 lipca 2016 r. do godz. 11.30 w biurze podawczym Sądu Okręgowego pod adresem 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7 (wejście od ul. Murarskiej).

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10. Inne informacje

a)     Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)     Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

-  żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta

który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

 

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

 

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania

 

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

 

 

Rejestr zmian dla: SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-06-09
Publikacja w dniu:
2016-06-09
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia