Ogłoszenie nr 1/2016 w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków pisemnych, kierowanych do Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku, do dnia 19.05.2016 r. do godziny 15:00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7, pokój 20 - biuro podawcze lub przesłanie na adres Sądu.

 

Informacje dodatkowe:

 

Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1. nazwę, siedzibę i adres jednostki;

2. informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

3. wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

4. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym:

5. telefon kontaktowy.

 

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

1. dane oferenta - w przypadku osób fizycznych - nazwisko, imię. adres zamieszkania, natomiast w pozostałych przypadkach - nazwę, adres siedziby;

2. wskazanie składnika majątku ruchomego;

3. telefon kontaktowy.

 

Jednostki budżetowe wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1. nazwę, siedzibę i adres jednostki;

2. statut;

3. informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

4. wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

5. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składniku majątku ruchomego;

6. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

7. telefon kontaktowy.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników' majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie nr 1/2016 w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-05-12
Publikacja w dniu:
2016-05-12
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia