Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

Znak sprawy: F/g - 239-3/11

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

postępowanie przetargowe.

 

 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

tel./fax: 59 8469413

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 30 listopada 2011r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Słupsku, ul. Zamenhofa 7 sala konferencyjna pokój nr 316.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Sądzie Okręgowym  przy ul. Murarskiej 15, w dniu 25 listopada 2011 r., w godzinach 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 59 8469413 lub 59 8427409.

 

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

Marka i typ pojazdu

Nr rej.

Nr silnika

Nr nadwozia

Pojemność silnika

Rok produkcji

Daewoo Nubira

SGB 6492

A16DMS115985B

KLAJF696EWK234025

1,6

1998

 

Data pierwszej rejestracji

Rodzaj paliwa

Przebieg

Termin obowiązkowego badania technicznego

Stan

07.12.1998

Benzyna bezołowiowa

125 723 km

14.12.2011

dobry

 

5. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych, należy  wpłacić do dnia 30 listopada 2011 r. do godziny 11.00 w kasie siedziby sprzedającego lub na konto nr  69 1010 1140 0000 2613 9120 0000.

 

6. Cena wywoławcza - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór  umowy w załączeniu.

 

8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Daewoo Nubira nr rej. SGB 6492"          - nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 - 15:30 nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2011 r. do godz. 11.30 w biurze podawczym Sądu Okręgowego pod adresem 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7 (wejście od ul. Murarskiej).

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10.  Inne informacje

 

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 • żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
 • nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Oświadczenie

Wzór umowy

Galeria

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-11-16
Publikacja w dniu:
2011-11-16
Opis zmiany:
b/d