Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

Znak sprawy: IR - 239-2/13

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

postępowanie przetargowe.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

tel./fax: 59 8469406

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Słupsku, ul. Zamenhofa 7 sala nr  106 na I piętrze.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Sądzie Okręgowym  przy ul. Murarskiej 15, w dniu 12 lutego 2014 r., w godzinach 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. (59) 84 69 406 lub (59) 84 69 651.

 

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

Marka i typ pojazdu

Nr rej.

Nr silnika

Nr podwozia

Pojemność silnika

Rok produkcji

Renault Megane

GS 16095

K4MA700D772557

VF1 LA0B 05 29156248

1,6

2003

 

Data pierwszej rejestracji

Rodzaj paliwa

Przebieg

Termin obowiązkowego badania technicznego

Stan

20.08.2003

Benzyna bezołowiowa

302 364 km

05.08.2014

dobry

 

5. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

 

Wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej tj. w kwocie 350 zł słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych, należy  wpłacić do dnia 17 lutego 2014 r. do godziny 11.00 w kasie siedziby sprzedającego.

 

6. Cena wywoławcza - 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

 

8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Renault Megane nr rej. GS 16095"          - nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 - 15:30 nie później jednak niż do dnia 17 lutego 2014 r. do godz. 11.30 w biurze podawczym Sądu Okręgowego pod adresem 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7 (wejście od ul. Murarskiej).

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10. Inne informacje

 

a)     Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

b)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)     Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

-  żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta

który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Dane identyfikacyjne pojazdu

Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-03
Opis zmiany:
Trzecie ogłoszenie.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-01-08
Publikacja w dniu:
2014-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-10-11
Publikacja w dniu:
2011-10-11
Opis zmiany:
b/d