Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny - Anna Andrzejewska na szkoleniu kuratorów zawodowych okręgu słupskiego

W wystąpieniu skierowanym do wszystkich kuratorów pani Pełnomocnik podkreśliła rolę i znaczenie służby kuratorskiej w wymiarze sprawiedliwości oraz troskę kierownictwa resortu o zapewnienie kuratorom bezpieczeństwa. Mówiła także o swojej misji w zakresie promowania i ochrony konstytucyjnych praw rodziny oraz o roli kuratorów rodzinnych i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych dla działalności sądownictwa rodzinnego. Swoje wystąpienie kontynuowała w części specjalistycznej, kierowanej do kuratorów rodzinnych, w której wzięli udział przedstawiciele RODK w Słupsku. Wystąpienie pani Pełnomocnik zainspirowało kuratorów do przedstawienia przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości najważniejszych problemów, z jakimi borykają się kuratorzy rodzinni, w szczególności brak odpowiednich uregulowań w nadzorze w sprawach opiekuńczych, konieczność prawidłowego ustalenia standardów obciążenia, obejmujących także wywiady środowiskowe i nowe obowiązki nałożone na kuratorów w ostatnich latach. Dużo miejsca poświęcono sprawie wykonywania nałożonych przez sąd zobowiązań nieletnich do naprawienia szkody i do prac na cele społeczne, jak również ośrodkom kuratorskim, jako adekwatnym i efektywnym środkom wychowawczym w środowisku. Pani Pełnomocnik oraz jej współpracownicy, pani sędzia Agnieszka Rękas i pan Grzegorz Płatek z zespołu do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny, wykazali ogromne zainteresowanie zgłaszanymi przez kuratorów problemami i propozycjami ich rozwiązania. Po szkoleniu gości z Ministerstwa Sprawiedliwości przyjęli Prezes Sądu Okręgowego sędzia Dariusz Dumanowski i Wiceprezes Sądu Okręgowego (zarazem Wizytator ds. Rodzinnych) sędzia Elżbieta Jaroszewicz.

 

Jak co roku program szkolenia odpowiadał na potrzeby służby kuratorskiej, stwierdzone podczas pracy nadzorczej oraz zgłoszone przez samych kuratorów zawodowych. W części adresowanej do wszystkich kuratorów wykłady wygłosiła pani prof. Małgorzata Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pan dr Piotr Próchniak z Akademii Pomorskiej w Słupsku. W części specjalistycznej, adresowanej oddzielnie dla każdej specjalności, zajęcia poprowadzili pan dr Tomasz Głowik z Akademii Pedagogiki Społecznej w Warszawie i pani dr Anna Szczepaniak z Akademii Pomorskiej w Słupsku, a warsztaty poprowadziła pani mgr Agnieszka Ciechanowska - terapeuta i trener TSR. W załączeniu program szkolenia i informacje o wykładowcach i trenerach.

Galeria

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny - Anna Andrzejewska na szkoleniu kuratorów zawodowych okręgu słupskiego