Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są na podstawie:

 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 ze zmianami);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zmianami).

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i wykazy:

 • Rejestr spraw sądowych resortu;
 • Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego;
 • Wykaz lekarzy uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa stron w sprawach karnych;
 • Kontrolka przyjęć interesantów;
 • Repertorium dla skarg i wniosków;
 • Ewidencja ławników;
 • Lista biegłych sądowych;

Lista biegłych sądowych udostępniana jest stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.
Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • wykazy;
 • kartoteki (zbiory kart);
 • zbiory wokand;
 • księgi pomocnicze.

Dane zawarte w rejestrach, urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania, a także na żądanie uprawnionych osób.

 

Dostęp do akt sądowych regulują przepisy: k.p.c., k.p.k. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz. 2316 ze zmianami); ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) i ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2005 r. poz. 2058 ze zmianami).

Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą Prezesa Sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.
Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.
W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.
Strona ma prawo do sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.
Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego obrońcy.
W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie, obrońcy lub pełnomocnikowi.

 

Archiwum Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Archiwum prowadzone jest na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 ze zmianami),
 • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz. U. Nr 28, poz. 150 z późn. zm.);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 8, poz. 55);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.);
 • zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2006r. Nr A-011-8/06 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Okręgowym w Słupsku z późn. zm.Dokumenty, które są przechowywane w Archiwum, udostępniane są zarówno w celach służbowych, jak i naukowo-badawczych. Wypożycza się wyłącznie akta w całości, nie wyciąga się z teczek pojedynczych dokumentów. Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za akta.

Udostępnianie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku. Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe, może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat.

Rejestr zmian dla: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-09-29
Publikacja w dniu:
2016-09-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-09-16
Publikacja w dniu:
2015-09-16
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-06-12
Publikacja w dniu:
2015-06-12
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d