I Co 86/19

Słupsk, dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

Sąd Okręgowy

I Wydział Cywilny

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 0-59 84-69-564, 0-59 84-69-428

fax 0-59 84-69-567

www.slupsk.so.gov.pl

 

Sygn. akt I Co 86/19

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

 

 

 

                                                                                      Pani

                                                                                      Edith von Lonski

                                                                                      

 

DORĘCZENIE

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny w sprawie

z wniosku  Lukas von Lonski

z udziałem  Edith von Lonski

Prokuratora Okręgowego

doręcza Panu  odpis postanowienia z dn. 08.07.2019r.

 

 

                                                                                     Na zarządzenie Sędziego

                                                                                     stażysta Dorota Połowyszczak       

 

 

Pouczenie

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się  do  Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym liczonym od dnia otrzymania odpisu  postanowienia.

Zażalenie można złożyć bezpośrednio w Sądzie Okręgowym w Słupsku lub wysłać do tegoż Sądu drogą pocztową. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

  

 

 

 

 

Sygnatura akt   I Co 86/19

 

P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 8 lipca 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w Słupsku IWydział Cywilny

w składzie :

 

Przewodniczący  Sędzia Henryk Rudy

 

po rozpoznaniu w dniu 8.07.2019 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy z wniosku Lukasa von Lonskiego (Lukas von Lonski)

z udziałem Edith von Lonskiej (Edith von Lonski)

 

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

 

p o s t a n o w i ł :

 

uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać według właściwości Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Na oryginale właściwe podpisy.

 

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdza

 

Dorota Połowyszczak

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Lukas von Lonski wnosi o uznanie wyroku Sądu Rejonowego (Amtsgericht) w Braunschweig z 9.05.1996 r. rozwiązującego przez rozwód jego małżeństwo z Edith von Lonską (Lonski).

Przepis art. 11481 kpc statuujący wyłączną właściwość miejscową sądu w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych stanowi, że wyłącznie właściwym jest sąd okręgowy, który byłby właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu zagranicznego lub w którego okręgu znajduje się właściwy miejscowo sąd rejonowy, a w braku  tej podstawy -  Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 41 kpc w sprawach małżeńskich w postępowaniu procesowym wyłącznie właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma  miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Z informacji podanych przez wnioskodawcę wynika, że ostatnie wspólne miejsce zamieszkania z żoną miał w miejscowości Braunschweig w Niemczech, oboje tam mieszkali w czasie, gdy toczył się proces o rozwód, była żona mieszka tam nadal, a Lukas von Lonski – w miejscowości Mariental (a nie – tak, jak podawał we wniosku – w Bytowie).

Powyższe wskazuje, że żaden sąd polski nie byłby właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej małżonków von Lonski.

W tej sytuacji wskazany w sentencji Sąd Okręgowy jest wyłącznie właściwym dla rozpoznania niniejszej sprawy, wobec czego postanowiono, jak w sentencji (art. 200 kpc w zw. z art. 11481 kpc).

Na oryginale właściwe podpisy.

 

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdza 

Dorota Połowyszczak

 

 

 

Rejestr zmian dla: I Co 86/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie.